27 de juny, 2004

Set províncies?

Hi ha algunes coses que em costen d’entendre de l’acció de govern d’ERC, però la que menys entenc de totes és la seva posició sobre la nova divisió territorial de Catalunya. La divisió territorial hauria de tenir com a premissa que només l’autogovern català tingui potestat per canviar l’ordenació del territori. En canvi, el Govern està plantejant que les províncies coincideixin amb les set vegueries. Òbviament, donat que si les províncies de Catalunya passessin de quatre a set requeriria que les corts espanyoles ho aprovessin, si demà volguéssim que enlloc de set fossin vuit, o sis, caldria de nou l’aprovació de les corts espanyoles. Però no tan sols això. Les províncies són unitats d’ordenació territorial d’Espanya, i les vigents a Catalunya daten de 1833. De les províncies en depenen diverses institucions alienes que volem veure desaparèixer, en especial els governs civils –ara anomenats subdelegacions del Govern espanyol– i les diputacions. Només hi hauria una única raó per la qual caldria mantenir o incrementar les províncies: mantenir o incrementar el nombre de senadors i de diputats catalans a les corts. Però el conseller Carretero ja ha avançat que el nombre no variarà malgrat que augmentin les províncies. I aleshores, pregunto a ERC: ¿per quina raó hem de voler set províncies enlloc de, simplement, fer-les desaparèixer, fonent-les en una de sola que coincideixi amb el que ells anomenen comunitat autònoma? Per què hem de voler adaptar la nostra divisió al model espanyol enlloc de, simplement i d’una vegada, ser majors d’edat?

Publicat a tribunacatalana.org